Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Năm Học 2015-2016

Cập nhật lúc : 09:48 22/09/2015  
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016
PHÒNG GD &ĐT PHONG ĐIỀN                      
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LÂM                      
                                 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC : 2015 - 2016                  
KHỐI: 1                  
Áp dụng từ ngày: 17/08/2015                  
Lớp 1/1 (A) 1/2(B)                    
Thứ Tiết Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều                  
Hai 1 Chào cờ L.T Việt Chào cờ L.TViệt                      
2 H.vần (TĐ) L.Toán H.vần (TĐ) L.Toán                      
3 H.vần (TĐ) HDTH H.vần (TĐ) HDTH                      
4 Toán   Toán                        
5 HDTH   HDTH                        
Ba 1 Học vần Hát nhạc Học vần Thể dục                      
2 Học vần Mĩ thuật Học vần Hát nhạc                      
3 Toán Thể dục Toán Mĩ thuật                      
4 Đạo đức   Đạo đức                        
5                              
1 Mĩ thuật   Học vần                        
2 Học vần   Học vần                        
3 Học vần   Mĩ thuật                        
4 Toán   Toán                        
5 Thủ công   Thủ công                        
Năm 1 Học vần L.TViệt Học vần L.TViệt                      
2 Học vần L.Toán Học vần L.Toán                      
3 TNXH HDTH Hát nhạc HDTH                      
4 Hát nhạc   TNXH                        
5                              
Sáu 1 H.vần (TV) L.TViệt H.vần (TV) L.TViệt                      
2 H.vần (TV) L.Toán H.vần (TV) L.Toán                      
3 Toán HDTH Toán HDTH                      
4 HDTH Sinh hoạt HDTH Sinh hoạt                      
5 22 13 22 13                      
Phong An, ngày 17 tháng 08 năm 2015                  
HIỆU TRƯỞNG                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
PHÒNG GD &ĐT PHONG ĐIỀN                                
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LÂM                                
                                 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC : 2015 - 2016                  
KHỐI: 2                  
Áp dụng từ ngày: 17/08/2015                  
Lớp 2/1(A)   2/2(B)                        
Thứ Tiết Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều                  
Hai 1 Chào cờ L.TViệt Chào cờ L.TViệt                      
  2 Mĩ thuật L.Toán Tiếng Việt L.Toán                      
  3 Tiếng Việt HDTH Tiếng Việt HDTH                      
  4 Tiếng Việt   Mĩ thuật                        
  5 Toán   Toán                        
Ba 1 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt L.TViệt                      
  2 Toán Thể dục Toán L.Toán                      
  3 Đạo đức Hát nhạc Đạo đức HDTH                      
  4 Thủ công   Thủ công                        
  5                              
1 Toán   Hát nhạc                        
  2 Hát nhạc   Toán                        
  3 Tiếng Việt   Thể dục                        
  4 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
  5 TNXH   Tiếng Việt                        
Năm 1 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.TViệt                      
  2 Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt L.Toán                      
  3 Toán HDTH Toán HDTH                      
  4 HDTH   TNXH HDTH                      
  5                              
Sáu 1 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt Thể dục                      
  2 Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Hát nhạc                      
  3 Toán L.Toán Toán Mĩ thuật                      
  4 Sinh hoạt HDTH Sinh hoạt                        
  5 22 13 22 13                      
Phong An, ngày 17 tháng 08 năm 2015                  
HIỆU TRƯỞNG                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
PHÒNG GD &ĐT PHONG ĐIỀN                      
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LÂM                      
                                 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC : 2015 - 2016                  
KHỐI: 3                  
Áp dụng từ ngày: 17/08/2015                  
Lớp 3/1(A) 3/2(B)                    
Thứ Tiết Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều                  
Hai 1 Chào cờ Mĩ thuật Chào cờ L.TViệt                      
2 Thể dục Thể dục Toán L.Toán                      
3 Toán Hát nhạc Thể dục HDTH                      
4 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
5 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
Ba 1 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Anh văn                      
2 Toán Tin học Toán Anh văn                      
3 TNXH Anh văn TNXH Tin học                      
4 Đạo đức Anh văn Đạo đức Tin học                      
5                              
1 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
2 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
3 Hát nhạc   Toán                        
4 Toán   Hát nhạc                        
5 Thủ công   Thủ công                        
Năm 1 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt Mĩ thuật                      
2 Toán L.Toán Toán Thể dục                      
3 TNXH HDTH TNXH Hát nhạc                      
4 HDTH   HDTH                        
5                              
Sáu 1 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt L.TViệt                      
2 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt Mĩ thuật                      
3 Toán L.Toán Toán L.Toán                      
4 Sinh hoạt   Sinh hoạt                        
5 22 13 22 13                      
Phong An, ngày 17 tháng 8 năm 2015                  
HIỆU TRƯỞNG                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
PHÒNG GD &ĐT PHONG ĐIỀN                      
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LÂM                                
                                 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC : 2015 - 2016                  
KHỐI: 4                  
Áp dụng từ ngày: 17/08/2015                  
Lớp 4/1(A) 4/2(B)                    
Thứ Tiết Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều                  
Hai 1 Chào cờ Hát nhạc Chào cờ Thể dục                      
2 Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt Hát nhạc                      
3 Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Mỹ thuật                      
4 Anh văn   Toán                        
5 Toán   Anh văn                        
Ba 1 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.TViệt                      
2 Toán L.Toán Toán L.Toán                      
3 Lịch sử HDTH Lịch sử HDTH                      
4 Khoa học Hát nhạc Khoa học Thể dục                      
5                              
1 Thể dục   Toán                        
2 Tiếng Việt   Mỹ thuật                        
3 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
4 Toán   Tiếng Việt                        
5 Đạo đức   Đạo đức                        
Năm 1 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Anh văn                      
2 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Anh văn                      
3 Toán Anh văn Toán Tin học                      
4 Khoa học Anh văn Khoa học Tin học                      
5                              
Sáu 1 Toán L.Toán Toán L.Toán                      
2 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.TViệt                      
3 Địa Anh văn Địa Hát nhạc                      
4 Kĩ thuật Mỹ thuật Kĩ thuật Anh văn                      
5 Sinh hoạt   Sinh hoạt                        
    23 15 23 15                      
Phong An, ngày 17 tháng 08 năm 2015                  
HIỆU TRƯỞNG                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
PHÒNG GD & ĐT PHONG ĐIỀN                                
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LÂM                                
                                 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2015 - 2016                  
KHỐI 5                  
Áp dụng từ ngày: 17/08/2015                  
Lớp 5/1(A) 5/2(B)                    
Thứ Tiết Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều                  
  1 Chào cờ Tin học Chào cờ Anh văn                      
  2 Anh văn Tin học Toán Anh văn                      
Hai 3 Toán Anh văn Anh văn Tin học                      
  4 Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Tin học                      
  5 Tiếng Việt   Tiếng Việt                        
  1 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.TViệt                      
  2 Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt L.Toán                      
Ba 3 Toán HDTH Toán HDTH                      
  4 Khoa học   Khoa học                        
  5 Kĩ thuật   Kĩ thuật                        
  1 Tiếng Việt   Toán                        
  2 Tiếng Việt   Thể dục                        
3 Toán   Tiếng Việt                        
  4 Thể dục   Tiếng Việt                        
  5 Lịch sử   Lịch sử                        
  1 Toán Hát nhạc Toán Thể dục                      
  2 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Hát nhạc                      
Năm 3 Khoa học Thể dục Khoa học Mĩ thuật                      
  4 GDLSống   GDLSống                        
  5                              
  1 Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt L.TViệt                      
  2 Toán L.TViệt Toán Anh văn                      
Sáu 3 Địa L.Toán Địa L.Toán                      
  4 GDLSống HDTH GDLSống HDTH                      
  5 Sinh hoạt   Sinh hoạt                        
    24 14 24 14                      
Phong An, ngày 17 tháng 08 năm 2015                  
HIỆU TRƯỞNG                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Các tin khác